Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door Fundwijzer B.V. (“Fundwijzer”). De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan Fundwijzer B.V. Door deze website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

We zouden u willen verzoeken om, wanneer u jonger bent dan 18 jaar, uw ouders om toestemming te vragen voor u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en ze u de dingen te laten uitleggen die u niet begrijpt in onderstaande tekst.

Gebruik van website
Het is u (“de Gebruiker”) door Fundwijzer te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende algemene voorwaarden. Fundwijzer behoudt het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door u geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die u gebruikt om de connectie met het internet te verzorgen en u dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in/door uw accounts. U moet ons er direct van op de hoogte stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat niet-geautoriseerde mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van uw gebruikersnaam en wachtwoord van Fundwijzer, of er op een andere manier misbruik van kunnen (gaan) maken.

Als u een wachtwoord vergeet of kwijtraakt kunt u op de website uw wachtwoord opvragen. We behouden ons het recht voor om de gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de website (tijdelijk) te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaatsvindt, of plaats kan gaan vinden.

De Gebruiker mag de informatie op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de website zijn gereserveerd.

U vrijwaart Fundwijzer en geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, andere partijen en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze algemene voorwaarden door u.

Fundwijzer behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website of gedeeltes daarvan (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze moderators zullen de Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

Fundwijzer behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Beperkte garantie en aansprakelijkheid
De website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, Fundwijzer accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid en volledigheid van dergelijk materiaal.

Fundwijzer geeft geen garantie dat de content van de website foutloos is, dat de service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. Fundwijzer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

De informatie op de website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, Fundwijzer geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de website en de content die op de website vermeld staat.

Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Fundwijzer niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, producten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de website, of de content op de website.

Gebruik van de website is voor uw eigen risico. Fundwijzer geeft geen enkele garantie met betrekking tot de website en de informatie op de website. De website en bijbehorende content wordt aangeboden op een “zoals ze zijn”, “met alle beperkingen” en “indien beschikbaar” basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart Fundwijzer zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

Derde partijen
De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover Fundwijzer geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert Fundwijzer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. Fundwijzer is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop.

U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen u en de derde partijen.

De links naar andere websites kunnen “cookies” bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat we geen controle over deze websites hebben, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

Delen van de website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

Bescherming persoonlijke gegevens
De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van ons privacy statement. Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

Overige bepalingen
In de algemene voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term persoonsgegevens gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van Fundwijzer.

Fundwijzer heeft te allen tijde het recht om de website (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en Fundwijzer is hiervoor niet aansprakelijk richting u of een derde partij.

Fundwijzer heeft het recht om een account, zowel een actief als een inactief account, van een gebruiker definitief te discontinueren naar eigen inzicht.

Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen, in overeenstemming met het privacy statement met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en de Gebruikers privacy.

Toepasbaar recht
Deze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de website en deze algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de algemene voorwaarden.