Als ondernemer kunt u in Nederland gebruik maken van verscheidene fiscale- en subsidieregelingen. Zo kent men in Nederland onder andere de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), de Innovatiebox, het Operationeel Programma en de Vroege Fase Financiering (VFF).

Fundwijzer biedt, in samenwerking met De Breed & Partners, onderstaand meer informatie inzake deze en andere fiscale- en subsidieregelingen.

Het Innovatiekrediet is een lening voor veelbelovende innovatieve projecten welke leiden tot een nieuw product, proces of dienst. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt.

Het krediet bedraagt maximaal 10 miljoen per project. Kleine ondernemingen kunnen 45% van de ontwikkelingskosten financieren, middelgrote ondernemingen 35% en grote ondernemingen 25%. Voor technische projecten bedraagt het rentepercentage gewoonlijk 7% en voor klinische projecten is dit 10%.

Aan het aanvragen van het Innovatiekrediet zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • Focus op technisch of klinisch gebied;
 • Projecten moeten leiden tot nieuwe en innoverende producten of medicijnen;
 • Project is niet geheel uit eigen middelen financierbaar;
 • Businesscase omschrijving met daarin analyse van de marktomvang, de markttrends en de waarde voor de klant;
 • Financieringsplan;
 • Analyse van technische risico’s en oplossingsrichtingen;
 • Kwantitatief en meetbaar benoemen van tussen- en eindresultaten;
 • Maximale duur van 4 jaar;
 • Onder de ontwikkelkosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.

De Vroege Fase Financiering (VFF) ondersteunt innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf door het verstrekken van een geldlening. De regeling richt zich op innovatieve starters, MKB ondernemers en academisch innovatieve starters.

De te ontvangen financiering is afhankelijk van de grootte van de onderneming:

 • Klein MKB kan 45% van de ontwikkelkosten lenen (maximaal 157.500 euro);
 • Middel MKB kan 35% van de ontwikkelkosten lenen (maximaal 122.500 euro);
 • Innovatieve starter kan maximaal 350.000 euro lenen (voor academici is dit 250.000 euro).

Academische starters dienen hun aanvragen in bij Technologiestichting STW.

Aan het aanvragen van de VFF zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • De omschrijving moet worden opgesteld in een businessplan waaruit substantiële groei blijkt;
 • De ontwikkeling moet worden vastgesteld in een vernieuwingsplan of vroegefaseplan;
 • Een intentieverklaring van een toekomstige investeerder is van belang. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag als het bedrag van de geldlening.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten vergoedt van medewerkers die zich bezighouden met technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Deze regeling stimuleert technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

De WBSO brengt een vermindering van de af te dragen loonbelasting voort, welke minimaal 16% en maximaal 40% bedraagt van de loonkosten. In de meeste gevallen bedraagt de aftrek 32%.

Een WBSO aanvraag mag maximaal drie maal per jaar worden ingediend voor een periode van minimaal drie maanden  en maximaal een jaar.

Aan het aanvragen van een WBSO zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • De aanvrager dient of een onderneming te zijn met ontwikkelaars op de loonlijst of een zelfstandige die ontwikkelwerk verricht;
 • Het personeel of de zelfstandige dient nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur te ontwikkelen ten behoeve van klanten of interne toepassingen;
 • Op de weg naar het beoogde eindresultaat zijn bepaalde technische uitdagingen of knelpunten te benoemen, waarvoor men vernieuwende oplossingsrichtingen voor ogen heeft. Deze oplossingsrichtingen zijn technisch van aard, dus bevinden zich in het domein van de programmeertechniek of dat van engineering;
 • Het bijhouden van een S&O administratie is verplicht. Hierin worden de S&O uren en relevante S&O documentatie geadministreerd.

De Innovatiebox is gericht op technisch innovatieve ondernemingen die hun innovatieve producten of programmatuur ontwikkelen in Nederland en onderworpen zijn aan de Vennootschapsbelasting (Vpb). Door toepassing van de Innovatiebox wordt de winst die behaald is met de exploitatie van zelf ontwikkelde immateriële activa belast tegen een laag tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%.

Het voordeel bij de Innovatiebox hangt sterk af van in welke mate de winst van een onderneming kan worden toegewezen aan het immaterieel activum. De winst die kan worden toegewezen aan het immaterieel activum wordt belast met 5% Vpb. Dit betekent 15% of 20% fiscaal voordeel naar gelang de winst van de onderneming in het 20% of 25% Vpb-tarief valt.

Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan gekozen worden voor de toepassing van de Innovatiebox, dat is een speciale tariefbox en betreft de fiscale jaren waarvoor de aangifte nog niet definitief is. Dit kan op elk moment in het jaar.

Voor het gebruik van de Innovatiebox zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • De immateriële activa zijn ontwikkeld met gebruikmaking van WBSO en/of er is voor het betreffende immateriële activum een octrooi verkregen;
 • Er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst waarin de vereisten voor toepassing en de gevolgen van de toepassing voor gemiddeld 3 tot 5 jaar worden vastgelegd;
 • Het juridisch eigendom van het immaterieel activum, de winst en de S&O verklaring (en/of patent) vallen binnen één fiscale eenheid voor de Vpb.

Het Operationeel Programma, ook wel Op genoemd, is onderdeel van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten zijn innovatiebevordering, met name op het gebied van CO2-reductie. In Nederland is het Operationeel Programma opgedeeld in de volgende vier regio’s:

 1. OpNoord – Drenthe, Friesland en Groningen;
 2. OpOost – Overijssel en Gelderland;
 3. OpZuid – Zeeland, Limberg en Noord-Brabant;
 4. OpWest – Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Eurostars is een subsidie vanuit de Europese Commissie voor het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten en stimuleert samenwerking met partners in andere landen. Eurostars is bedoelt voor MKB bedrijven die meer dan 10% van de omzet besteden aan R&D en heeft als doel snelle ontwikkeling en groei van kleine bedrijven.

De subsidiebijdrage van Eurostars kan per deelnemend land verschillen. De bijdrage voor Nederland zijn:

 • 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een onderzoeksorganisatie;
 • 35% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een ondernemer.

De aanvraag van Eurostars bestaat uit twee stappen:

 • Het project wordt ingediend in Brussel, waar ze wordt beoordeeld door een internationaal evaluatiepanel. Het resultaat van de evaluatie is een ranking list, die de volgorde waarin de subsidie wordt toegekend, bepaalt. De ranking list wordt verzonden aan de deelnemende landen. Deze landen dienen zich aan deze opgestelde volgorde te houden;
 • Indien een project volgens de ranking list voor subsidie in aanmerking komt, dient de Nederlandse aanvrager in Nederland aanspraak te maken op de Nederlandse Eurostars regeling. De Europese projectpartners van de Nederlandse aanvrager dienen de aanvraag vervolgens in eigen land in.

Het SME Instrument is een onderdeel van het Horizon2020 programma van de Europese Unie en is bedoeld voor bedrijven met internationale groeiambitie. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Er zijn 3 fases te onderscheiden: haalbaarheidsstudie, demonstratie en commercialisatie.

 • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
  Financiering +/- € 50.000.
  Duur 6 maanden
 • Fase 2: R&D / demonstratie
  Financiering maximaal 70% van de projectkosten. Variërend van € 1 tot € 3 miljoen
  Duur 12-24 maanden
 • Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie, wel ondersteuning van de EU bij het vinden van additionele financiering)

Voor elke fase kan een aanvraag worden ingediend en gelden andere deadlines. Meestal zijn dat er drie, verspreid over het kalenderjaar.

De algemene beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 4 punten:

 • Excellentie van de innovatie (met benodigd risico);
 • Commercieel potentieel (de business case);
 • Potentie van het team om doelen te bereiken.

Voor haalbaarheidssubsidie dient men specifiek aan te geven welke vragen er nog open staan om te komen tot een volledig businessplan, en hoe men deze wil gaan beantwoorden. Voor R&D subsidie dient een projectplan met begroting te worden opgesteld. Hierin staat een onderbouwing van de vernieuwing, de projectorganisatie en van de commerciële mogelijkheden.

De DHI regeling ( Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies, Investeringsvoorbereidingsstudies) richt zich op Nederlandse MKB ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Deze regeling bestaat uit 3 modules: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies.

De demonstratieproject subsidie bestaat uit 50% van de subsidiabele kosten, met een maximale subsidie van € 200.000. De subsidie haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies is maximaal € 100.000.

Binnen de DHI wordt gewerkt met verschillende tenders. Deze oproepen hebben verschillende deadlines.

Aan het aanvragen van de DHI subsidie zijn enkele voorwaarden gesteld:

 • De DHI regeling geldt voor een groot aantal landen. Het gaat om opkomende markten en de landen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF);
 • Een aanvraag indienen kan voor drie modules: Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie in een van de DHI-landen, Haalbaarheidsstudies: studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van uw project in een van de DHI-landen en Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van de investering in een onderneming in één van de DHI-landen;
 • Voor Demonstratieprojecten en Haalbaarheidsstudies dienen voortgangsrapportages te worden overlegd.