Factoring is een vorm van objectfinanciering en is een overkoepelende term voor financieringsvormen op basis van debiteuren. Hierbij wordt in sommige gevallen financiering gecombineerd met het leveren van diensten, waaronder het voeren van administratie, debiteurenbeheer en risicodekking (kredietverzekering). Factoring heeft in Nederland in 2013 voor bijna EUR 53 miljard bijgedragen aan werkkapitaalfinanciering en valt onder te verdelen in Traditionele factoring, American Style factoring en Reverse factoring.

Bij Traditionele factoring wordt de gehele debiteurenportefeuille van een onderneming overgedragen aan de factormaatschappij. Afhankelijk van de factormaatschappij en de onderneming in kwestie wordt vervolgens bepaald welk deel van de debiteurenportefeuille in aanmerking komt voor financiering. Dit deel wordt het bevoorschotbaar saldo genoemd. Een gedeelte van dit bevoorschotbaar saldo wordt door de factormaatschappij gefinancierd (meestal een maximum van 90%). De overgedragen debiteuren dienen de verschuldigde bedragen te voldoen op rekening van de factormaatschappij. Na aftrek van kosten en rente ontvangt de onderneming het resterende bedrag van de factormaatschappij.

Bij Traditionele factoring is veelal sprake van zogenaamde “recourse” factoring. Bij recourse factoring draagt de factormaatschappij zorg voor de debiteurenadministratie en debiteurenbewaking. Het kredietrisico wordt echter niet overgedragen. In dit geval blijft het risico van niet betalende debiteuren bij de onderneming, dat haar debiteuren verpand. Mocht een debiteur in gebreke blijven, dan zal de onderneming die haar debiteuren heeft verpand alsnog de factormaatschappij dienen te betalen.

Bij American Style factoring worden individuele facturen verkocht aan de factormaatschappij. De onderneming ontvangt direct bij overdracht een percentage van het factuurbedrag (na vermindering van de vergoeding aan de factormaatschappij) op zijn rekening. Het risico op inning is hierbij overgedragen aan de factormaatschappij. Bij American Style factoring is veelal sprake van zogenaamde “non-recourse” factoring. Bij non-recourse factoring draagt de factormaatschappij eveneens zorg voor de debiteurenadministratie en debiteurenbewaking maar neemt de factormaatschappij daarnaast het kredietrisico over van het bedrijf. Dat wil zeggen dat de factormaatschappij het risico loopt op wanbetaling.

Reverse factoring (ook wel ketenfinancering genoemd) wordt voornamelijk toegepast door kredietwaardige ondernemingen in een bedrijfsketen die voor het leveren van zijn diensten of producten (sterk) afhankelijk zijn van strategische leveranciers. Het initiatief voor Reverse factoring ligt dan ook bij de debiteur zelf. Dit in tegenstelling tot alternatieve vormen van factoring, waar het initiatief ligt bij de leverancier. Alleen door de debiteur goedgekeurde vorderingen worden in het geval van Reverse factoring overgedragen aan de factormaatschappij. Door deze facturen goed te keuren is het risico voor de factormaatschappij aanzienlijk vermindert. Doorgaans vindt het goedkeuren van deze facturen elektronisch plaats op een door de factormaatschappij ingericht IT-platform. Deze vorm van factoring wordt met name toegepast door ondernemingen met een omzet boven de EUR 250 miljoen.

Reverse factoring wordt ook wel ketenfinanciering genoemd doordat de hele keten voordelen behaald. Voor kleinere (maar strategisch relevante) leveranciers kan het moeilijk zijn financiering aan te trekken (met name wanneer er een sterke afhankelijkheid is van één grote afnemer) waardoor zij niet in staat zijn mee te groeien met de afnemer. Door gebruik te maken van reverse factoring wordt het werkkapitaal van de leveranciers (deels) gefinancierd waardoor de benodigde groei wel mogelijk wordt gemaakt. Reverse factoring is tevens mogelijk voor minder kredietwaardige leveranciers doordat de beoordeling op kredietwaardigheid op het niveau van de afnemer plaatsvindt. De kosten van de factormaatschappij worden veelal als korting op de factuur aan de afnemer verrekend.

Factoring kan plaatsvinden door vorderingen van een onderneming te verkopen of te verpanden aan de factormaatschappij. Overdracht van vorderingen kan “stil” of “openbaar” plaatsvinden. In het geval van stille overdracht wordt het overdragen van de vordering niet aan de debiteur gemeld; de debiteur is dan niet op de hoogte van de factoring. Indien er sprake is van openbare overdracht wordt de debiteur wel geïnformeerd, bijvoorbeeld door dit te vermelden op facturen.

De kosten van factoring zijn onder andere gebaseerd op:

 • Het totaal aan overgedragen vorderingen op jaarbasis;
 • Het factoring type;
 • De kredietwaardigheid van afnemers;
 • De financiële situatie van de onderneming;
 • De debiteurentermijn.

De kosten van traditionele factoring zijn gebaseerd op de totale omzet van de onderneming en zijn mede afhankelijk van de additioneel geleverde diensten. Doorgaans bestaan deze kosten uit een rente component en een factorfee (bijvoorbeeld een vast bedrag per factuur of tijdsperiode). Gebruikelijke rentepercentages variëren van 3 tot 8%. De kosten van American Factoring bestaan alleen uit een rente component en zijn doorgaans hoger in vergelijking met Traditionele factoring doordat het risico op wanbetaling is overgedragen aan de factormaatschappij.

De door de factormaatschappij in rekening gebrachte kosten zijn bij Reverse factoring afhankelijk van het risicoprofiel van de afnemer. Hoe hoger de kredietwaardigheid van de afnemer hoe lager het risicoprofiel en de daaraan gekoppelde kosten voor de leverancier. Aangezien er in het geval van Reverse factoring veelal sprake is van kredietwaardige ondernemingen met een relatief laag risicoprofiel zijn de kosten van Reverse factoring doorgaans lager in vergelijking met Traditionele of American Style factoring.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor factoring is dat er sprake dient te zijn van een afgeronde prestatie. Het product of de dienst dient al te zijn geleverd. Daarnaast verschillen de voorwaarden per factormaatschappij. Er zijn echter wel een aantal veel gestelde voorwaarden, die onder andere betrekking hebben op:

 • Gehanteerde algemene- en leveringsvoorwaarden;
 • Spreiding in de debiteurenportefeuille;
 • Ouderdom van de debiteuren;
 • Aantal creditfacturen;
 • Overlap tussen debiteuren en crediteuren; en
 • Vestigingsland van de debiteuren.